درباره ما

شرکت توسعه بین الملل تجارت ملی در اردیبهشت ماه سال 1386 با هدف ارزش آفرینی برای صاحبان سهام تحت شماره 298482 و با اساسنامه ای مشتمل بر 64 ماده و 11  تبصره در تاریخ 02/03/86  و با سرمایه اولیه 50،000،000،000 ریال به ثبت رسیده است. عمده خدمات این شرکت شامل فعالیتهای بازرگانی شامل صادرات و واردات و فعالیت تجاری و بازرگانی در کلیه زمینه های قابل دسترس تعریف شده است.

FOUNDERS

مؤسسان

شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی ایران
شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار
Board of Directors

اعضای شرکت

سعید یزدانفر

مدیر عامل (نایب رییس هیئت مدیره)

امیر فاضلی نیا

رییس هیئت مدیره

مجتبی نظام اسلامی

عضو موظف هیئت مدیره